الصاق تمبر یادبود در سومین نمایشگاه صنعت گردشگری استان قم بدست استاندار محترم

الصاق تمبر یادبود در سومین نمایشگاه صنعت گردشگری استان قم بدست استاندار محترم