بازدید استاندار محترم قم جناب آقای صادقی از غرفه هتل المپیک قم در سومین نمایشگاه صنعت گردشگری

بازدید استاندار محترم قم جناب آقای صادقی از غرفه هتل المپیک قم در سومین نمایشگاه صنعت گردشگری